Skip Navigation

DVD Ilustrado Multilíngue

The Biology of Prenatal Development
IBHAYOLOGI LEPHATSELENE NEKUKHULA KWEMNTFWANA LOSESESIBELETFWENI SENINA

.Siswati [Swati (siSwati)]


 

Baixar Versão em PDF  O Que é PDF?
 

Capítulo 1   Introdução

Inchubo le ngayo izayigothi leyinhlayiya yinye yemuntfu iba ngumuntfu lomdzala lotinhlayiya letilikhulu lemathriliyoni etinhlayiya mhlawumbe sehlakalo lesibabateka kunato tonkhe kuyo yonkhe imvelo.

Kungunyalo bacwaningi bayati kutsi leminyenti yemisebenti leyetayelekile leyentiwa ngumtimba wemuntfu lomdzala icalisa ngekuhamba kwesikhatsi sekutetfwala esikhatsini lesinyenti lokwenteka emuva le umuntfu angakatalwa.

Sigaba sekukhula ngembikwekutsi umuntfu atalwe siya ngekuya sicondisiswa njengesikhatsi sekwenta emalungiselelo le ngaso umuntfu lowakhekako atfola ngaso takhiwo letinyenti, futsi etayela kwenta tintfo letinyenti nemakhono lamanyenti, lokundzingakalela kutsi umuntfu akwati kuphila ngemuva kwekutsi asatelwe.

Capítulo 2   Terminologia

Ngalokwetayelekile kutetfwala emntfwini kutsatsa cishe emaviki la-38 nakubalwa kusukela esikhatsini sekukwakheka kwembewu, kumbe sekubamba sisu,kufike esikhatsini sekutalwa kwemntfwana.

Ngekuhamba kwesikhatsi lesingemaviki la-8 ekucala ngemuva kwekwakheka kwembewu yemuntfu, umuntfu lowakhekako ubitwa ngekutsi yi-embriyo, lokusho kutsi "yakhekako ngekhatsi." Lesikhatsi lesi, lesibitwa ngekutsi sikhatsi sekuba yi-embriyo, sikhatsi lapho kwakheka ngaso letinyenti tetinhlelo temtimba.

Kusukela ekupheleni kwemaviki la-8 kuze kube sekugcineni kwekutetfwala, "lomuntfu lowakhekako ubitwa ngekutsi yifithasi," lokusho kutsi "umnftwana losengakatalwa." Ngalesikhatsi lesi,lesibitwa ngekutsi sikhatsi sekuba yifithasi, umtimba uyakhula ube mkhudlwana futsi tinhlelo tawo ticalisa kusebenta.

Tonkhe tigaba tekuba yi-embriyo nekuba yifithasi kuloluhlelo lolu ticondzise esikhatsinilesisukela ekwakhekeni kwembewu yemuntfu.